Selling on Tiktok? Learn more about our integration here.

Order
Management

Các sàn thương mại của bạn.
Cửa hàng trực tuyến của bạn.
Nhà vận chuyển của bạn.
Một nền tảng để quản lý tất cả chúng.

Xây dựng cho sự tăng trưởng

Anchanto OMS là một giải pháp doanh nghiệp toàn diện với khả năng tích hợp và linh hoạt cần thiết để vận hành hoạt động bán hàng đa kênh quy mô lớn.

Khả năng không giới hạn

Tổ chức các đơn hàng đa kênh, tập trung quản lý kho hàng, tăng cường và phân phối danh mục của bạn, chạy các khuyến mại phức tạp, tạo nhãn vận chuyển của bạn, và nhiều hơn nữa.

Đã kết nối với hệ sinh thái thương mại điện tử,
và sẵn sàng cho của bạn

Quản lý đơn hàng thông minh

Tất cả đơn hàng của bạn, được xử lý trên một nền tảng duy nhất

Manage, orchestrate, and track all your orders from multiple channels from a central platform

View order statuses in real-time and manage canceled, exchanged & returned orders with ease

Centrally process orders, assign picker-packer, and monitor delivery status on web or mobile

Quản lý kho hàng đa kênh

Mọi kênh, dưới sự kiểm soát tuyệt đối

Go omnichannel by offering click & collect, ship, or pick from store, return in store, and other flexible options

Optimize your fulfillment process with smart routing rules based on distance, warehouse priority, and cost

Merge online and offline inventory and sales and centrally manage all your operations

Quản lý danh mục tập trung

Quản lý danh mục tập trung

Quickly check product availability, and identify products that are low on stock or out of stock

No more underselling or overselling. Maximize your sales with a centralized inventory that gets updated in real-time

Centrally manage inventory spread across multiple warehouses, dark stores, and retail stores

Quản lý bán hàng tốc độ

Khuyến mãi linh hoạt theo các điều kiện

Centrally manage product catalog and digital content across all your sales channels from a central dashboard

Copy and clone any number of product listings across multiple local and international marketplaces via the Cross-Listing feature

Create, edit, and manage Kits, Bundles & Groups of products in a few clicks and list across all your channels at once

OUR CUSTOMERS