Selling on Tiktok? Learn more about our integration here.

Chương trình Đối tác Anchanto

Chia sẻ Giải pháp của Anchanto.
Nhận Phần thưởng.

A Program that Benefits Everyone

Giới thiệu các giải pháp của Anchanto tới bạn bè, đối tác, liên hệ hoặc người quen và kiếm 10% hoa hồng trên đăng ký hợp đồng hàng năm của họ trong năm đầu tiên khi họ trở thành khách hàng của chúng tôi. Điều này thật đơn giản như vậy.Vì tại Anchanto, việc chia sẻ đều mang lại phần thưởng.

Giới thiệu của bạn có thể tham gia cùng những công ty đang phát triển cùng chúng tôi.